Poslanci

Peter Ďureje

Poslanec Peter Ďureje, bytom Kocurany č.76 bol obecným zastupiteľstvom zvolený:
- ako predseda volebnej komisie
- ako predseda komisie finančnej a správy majetku