Poslanci

Zdenek Bránik

Poslanec Zdenek Bránik, bytom Kocurany č.51 bol obecným zastupiteľstvom zvolený:
- ako člen mandátovej a návrhovej komisie
- ako člen komisie finančnej a správy majetku
- ako predseda komisie kultúry, vzdelávania a športu