Poslanci

Miroslav Šemrinec

Poslanec Miroslav Šemrinec, bytom Kocurany č.118 bol obecným zastupiteľstvom zvolený:
- ako člen volebnej komisie
- ako člen komisie kultúry, vzdelávania a športu
- ako člen komisie na ochranu verejného záujmu