Hlavný kontrolór

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2017 číslo 514/ 25 /2017 písm. b) v ktorom volí:

za hlavnú kontrolórku obce Kocurany Ing. Kamilu Topoľskú, Majerská ulica 923/2, 971 01 Prievidza s pracovným pomerom na kratší pracovný čas, s dňom nástupu do práce 04.04.2017, rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra s úväzkom 0,06 a platom podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór obce

1. Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoj kontrolný orgán.
2. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a 
    vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca pri výkone prác vo verejnom
    záujme.
3. Za svoju kontrolnú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnom
    vzťahu obce a hlavného kontrolóra je starosta obce.
4. Zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na prizvanie aj na zasadnutiach komisií zriadených
    obecného zastupiteľstva z hlasom poradným.
5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou • poslanca obecného zastupiteľstva • starostu • člena
    orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou • iného zamestnanca obce • podľa osobitného
    zákona.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí • vzdaním sa funkcie • odvolaním z funkcie • uplynutím obdobia, na
    ktoré bol zvolený • smrťou.
7. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
    čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený •
    vykonáva funkciu podľa odseku 5 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie •
    bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
8. Hlavný kontrolór najmä • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce,
    ako aj hospodárenia rozpočtových organizácii obce a príspevkových organizácií obce • vypracúva odborné
    stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve •
    predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej
    raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach
    kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
9. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podliehajú • obecný úrad • rozpočtové a príspevkové organizácie
    zriadené obcou • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom
    obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku • osoby,
    ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné
    finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
10. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov
      týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov
      potrebných na výkon kontroly.
11. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel,
      ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
12. Úlohy hlavného kontrolóra obce • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu odseku 8 • predkladá obecnému
       zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
      prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým • vypracováva odborné stanoviská k
      návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve •
      predkladá správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu • predkladá obecnému zastupiteľstvu
      najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka • spolupracuje
      so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu
      alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon • je
      povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór má pri výkone kontrolnej činnosti postavenie verejného činiteľa.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schválený uznesením OZ č. 502/ 23/2016 písm. i) dňa 7.12.2016:

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v  I. polroku roka 2017 na nasledovné kontroly a úlohy:

Kontrolná činnosť a plnenie úloh hlavného kontrolóra obce:

inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce,
kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce,
kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie objednávok,
správa o výsledku kontrol,
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016,
účasť na zasadnutiach OZ.

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa bude riadiť § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:

spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ,
vzdelávanie – semináre RVC Nitra a ZHK SR na vybrané témy.