Komisie

Komisie pri obecnom zastupiteľstve boli zvolené uznesením č. 472 /14 /2016 a to nasledovne: 

- komisia mandátová a návrhová
 – predseda Ján Škandík, 
člen Zdenek Bránik a Eva Špeťková 

- komisia volebná – predseda Peter Ďureje, 
člen Miroslav Šemrinec a Miroslav Synko 

- komisia finančná a správy majetku – predseda Peter Ďureje, 
člen Zdenek Bránik a Eva Špeťková 

- komisia kultúry, vzdelávania a športu – predseda Zdenek Bránik, 
člen Miroslav Šemrinec, Miroslav Synko, Adriána Hepnerová, 

- komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ján Škandík,
člen Miroslav Šemrinec a Miroslav Synko

- komisia na vybavovanie sťažností - predseda Ján Škandík, 
člen Peter Ďureje a Zdenek Bránik, náhradník Miroslav Synko