Nakladanie s odpadmi

Zber šatstva a textílií
sa organizuje do zberných nádob

Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
sa organizuje min. dvakrát ročne

Zberu objemného odpadu
sa zabezpečuje kalendárovým zberom.

Zber jedlých olejov a tukov
organizuje sa kalendárovým zberom.

Zberu veterinárnych a humánnych liekov
sa odovzdáva verejnej lekárni.

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
organizuje sa kalendárovým zberom

Elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
organizuje sa kalendárovým zberom.

Kovy
zber sa organizuje kalendárovým zberom.

Zber papiera
sa zabezpečuje kalendárovým zberom - vopred sa oznámi občanom termín zberu.

Zber skla
do rozmiestnených 1100 l kontajnerov - zelenej farby.

Zber plastov
organizuje sa podľa harmonogramu zberu.

Komunálny odpad
ukladá sa do 110 l KUKA nádob alebo 1100 l pozinkovaných kontajnerov

1   |   2      »