Nakladanie s odpadmi

Zber skla

Zber skla

Obec nariadením určuje na zber skla zberné 1100 l nádoby označené zelenou farbou na určených miestach s intervalom vývozu min.1 x za 3 mesiace.

Kontajnery sú rozmiestnené na týchto stanovištiach:
- autobusová zástavka v hornom konci
- autobusová zástavka na pieskovni
- predajňa Koruna
- pred športovým areálom
- pred cintorínom
- pre bytovými domami

Nevhadzujte do kontajnerov drôtené sklo a autosklá.