Nakladanie s odpadmi

Zber papiera

Zber papiera

Obec nariadením určuje na zber papiera zberné 1100 l nádoby označené modrou farbou na určených miestach s intervalom vývozu min. 2 x ročne.

Pripravuje sa nákup 1100 l nádob, preto sa zber papiera zatiaľ organizuje kalendárovým zberom, kde občania odovzdávajú papier priamu zmluvnému partnerovi obce.