Nakladanie s odpadmi

Kovy

Zber kovov a starého železa.

Obec nariadením určuje na zber kovového odpadu kalendárový zber do veľkoobjemového kontajnera na určenom mieste, so zberom min. 2x ročne.