Nakladanie s odpadmi

Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov.

1. Na území obce sa na zber jedlých olejov a tukov uplatňuje kalendárový zber.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečuje oprávnená osoba 
    na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Obec zabezpečí zber a prepravu dvakrát do roka, v mesiacoch marec a september 
     a to pristavením vozidla na určené miesto. 

4. O dni zberu a prepravy a o zbernom mieste obec vopred informuje v obci obvyklým 
    spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na 
    internetovej stránke obce).