Nakladanie s odpadmi

Zber šatstva a textílií

Zber šatstva a textílií

1. Na území obce je na zber šatstva a textílií umiestnená pri predajni Koruna špeciálna 
   zberná nádoba určené na textil a šatstvo.

2. Do zbernej nádoby na zber šatstva a textílií patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, 
    deky, topánky, prípadne iné druhy textilu. 

3. Interval odvozu zbernej nádoby na šatstvo a textílie je podľa potreby, spravidla 1 x za   
    mesiace.