Aktuality

Pozvanie na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch

                                                                      Kocurany 12. 04. 2017


                                           P O Z V Á N K A

na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 19.apríla 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Návrh na schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2016
    Stanovisko hlavného kontrolóra
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce
9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2016
10) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o. za rok 2016
      Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2016
11) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
12) Príprava podujatí v mesiaci apríl 2017
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver


                                         Ing. Vojtech Čičmanec
                                        starosta obce Kocurany