Aktuality

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

                                             Kocurany 04. 08. 2017

                               P O Z V Á N K A


na 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční 
dňa 09.augusta 2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti obecnému zastupiteľstvu
6) Všeobecne záväzné nariadenie č. 77/2017 ktorým sa schvaľuje Príloha č.1/2017   
    k  Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Kocurany
7) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017
8) Príprava a realizácia investičných zámerov v obci
9) Úprava hodnoty majetku obce
10) Príprava kultúrnych a športových podujatí
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Schválenie záverov rokovania
14) Záver

              Ing. Vojtech Čičmanec
              starosta obce Kocurany