Dokumenty, tlačivá

Tlačivá pre stavebné konania
doc Žiadosť o stavebné povolenie
rtf Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
doc Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
doc Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
doc Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
doc Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
doc Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
doc Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
doc Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
doc Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
doc Prehlásenie stavebného dozora
doc Žiadosť o stanovisko obce podľa §120 stavebného zákona
doc Žiadosť o povolenie studne
doc Ohlásenie drobnej stavby
doc Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác
Žiadosti a tlačivá na stiahnutie
Tlačivá potrebné k úradnemu styku
doc Oznámenie k výške poplatku malého zdroja znečisťovania
tlačivo
doc Žiadosť na malý zdroj znečisťovania
Tlačivo žiadosti
doc Žiadosť o výrub drevín
tlačivo žiadosti
doc Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Kocurany
tlačivo žiadosti
doc Žiadosť o ukončenie nájmu v nájomnom byte
tlačivo žiadosti
doc Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku
na komunálny a drobný stavebný odpad
rtf Žiadosť o zápis do evidencie SHR
rtf Žiadosť o zrušenie zápisu v evidencií SHR
doc Žiadosť o určenie, zrušenie, zmenu súpisneho čísla stavby
doc Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme v nájomnom byte
Tlačivo žiadosti
doc Potvrdenie o príjme
k žiadosti o nájomný byt v obci Kocurany
doc Žiadosť o vyjadrenie obce k odňatiu poľ. pôdy
tlačivo
Výročné správy obce
pdf Výročná správa obce Kocurany
rok 2008
pdf Výročná správa obce Kocurany
rok 2009
pdf Výročná správa obce Kocurany
rok 2010
pdf Výročná správa obce Kocurany
rok 2011
pdf Výročná správa obce Kocurany
za rok 2012
pdf Výročná správa obce Kocurany
za rok 2013
pdf Výročná správa obce Kocurany
za rok 2014
pdf Výročná správa obce Kocurany
za rok 2015
Rozpočet obce
xls V. úprava rozpočtu obce Kocurany za rok 2010
Zmeny schváleného rozpočtu na rok 2010.
doc Programový rozpočet 2011 - 2013
Rozpracovaný programový rozpočet, 4 programy.
xls Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
Príjmy, výdavky a finančné operácie rozpočtu.
xls Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
doc Záverečný účet obce Kocurany za rok 2010
pdf 7. úprava rozpočtu obce na rok 2011
schválené uznesením OZ č. 306/10/2011 dňa 16.12.2011
pdf Dôvodová správa k 7.úprave rozpočtu na rok 2011
schválené uznesením OZ č. 306/10/2011 dňa 16.12.2011
pdf Rozpočet obce na roky 2012-2014
Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 dňa 16.12.2011
pdf Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 písm.e)dňa 16.12.2011
pdf Programový rozpočet na roky 2012 - 2014
Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 písm.e)dňa 16.12.2011
pdf Záverečný účet obce za rok 2011
Schválené uznesením OZ č.317/13/2012 písm.b)dňa 20.04.2012
pdf Záverečný účet obce za rok 2011-tabuľková príloha
Schválené uznesením OZ č.317/13/2012 písm.b)dňa 20.04.2012
pdf 3. úprava rozpočtu obce na rok 2012
schválené uznesením OZ č. 330/16/2012 písm. h) dňa 12.9.2012
pdf 4. úprava rozpočtu na rok 2012
schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. b) dňa 12.12.2012
pdf Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015
schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
pdf Rozpočet obce na roky 2013-2015
schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
pdf Programový rozpočet na roky 2013-2015
schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
pdf Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012
pdf Záverečný účet obce za rok 2012
pdf 2. úprava rozpočtu na rok 2013
schválené uznesením OZ č. 357/22/2013 písm. b) dňa 5.6.2013
pdf Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu na rok 2013
pdf 4. úprava rozpočtu na rok 2013
schválené uznesením OZ č. 364/24/2013 písm. b) dňa 7.8.2013
pdf Dôvodová správa k 4. úprave rozpočtu na rok 2013
pdf 5. úprava rozpočtu na rok 2013
schválené uznesením OZ č. 372/26/2013 písm. b)
pdf Dôvodová správa k 5. úprave rozpočtu na rok 2013
pdf Rozpočet obce na roky 2014-2016
schválené uznesením OZ č. 375/27/2013 písm. b)
pdf Programový rozpočet na roky 2014-2016
Schválené uznesením OZ č. 375/27/2013 písm. c)
pdf Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
pdf Záverečný účet obce za rok 2013
pdf Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
Tabuľková príloha č.1 k záverečnému účtu za rok 2013
pdf Správa auditora
Príloha č.2 k záverečnému účtu za rok 2013
pdf Úpravy rozpočtu na rok 2014
pdf Dôvodová správa k 6. úprave rozpočtu na rok 2014
pdf Rozpočet obce na roky 2015-2017
Schválený dňa 12.12.2014
pdf Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2015-2017
pdf Záverečný účet obce Kocurany za rok 2014
Schválené uznesením OZ dňa 17.6.2015 číslo 440/6/2015 písm. i)
pdf Správa nezávislého audítora
k ZÚ za rok 2014
pdf 2. úprava rozpočtu na rok 2015
Schválené uznesením OZ č.452/9/2015 písm. c) dňa 23.9.2015,
pdf Rozpočet na roky 2016 - 2018
Schválený obecným zastupiteľstvom 9.12.2015
pdf Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
pdf 4. úprava rozpočtu na rok 2015
schválená 9.12.2015 v zmysle uznesenia č.296/7/2011 bod c) zo dňa 19.8.2011- kompetencia starostu
pdf Záverečný účet obce Kocurany za rok 2015
schválené uznesením č.482/17/2016 písm. i) a j) zo dňa 15.6.2016
pdf 2. úprava rozpočtu na rok 2016
schválené uznesením OZ č.485/17/2016 písm. h) dňa 27.7.2016
pdf 3. úprava rozpočtu na rok 2016
schválené uznesením OZ č.491/20/2016 písm. e) dňa 2.9.2016
pdf Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2017
pdf Rozpočet obce na rok 2017
schválené uznesením OZ 502/203/2016 písm. b) dňa 7.12.2016